adr transport ikon b

ADR Transport

Vi på TCT är experter på transport av farligt gods, och vår målsättning är att erbjuda säkra, effektiva och miljömedvetna transportlösningar. Med vår gedigna erfarenhet och fokus på kvalitet, säkerställer vi att dina farliga ämnen transporteras enligt de striktaste regelverken.

Kontakta en av våra säljare eller er närmsta speditör för mer information.

Crosstrade

Crosstrade

Sjo

Sjö

Flyg

Flyg

Express

Express

Tull

Tull

Projekt

Projekt

Terminal

Terminal / Lager

Working 64x64px white

Vårt arbetssätt

Med våra effektiva speditions- och IT-system och vår kompetenta personal erbjuder vi smarta lösningar för våra kunders behov. Detta gör vi varje dag med både glädje och engagemang.

Service utöver det vanliga, snabba
svar och anpassade lösningar.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är ADR transport?

ADR står för ”Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”, vilket är en europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg. Detta regelverk garanterar att farligt gods transporteras på ett säkert sätt, för att skydda både människor och miljö.

TCT:s engagemang i ADR transport

Vi är engagerade i säker transport av farligt gods och följer strikt ADR:s regelverk. Vi säkerställer att allt farligt gods hanteras korrekt, från förpackning till leverans.

Vikten av utbildning och kunskap

För att kunna transportera farligt gods, krävs omfattande utbildning. Våra chaufförer och logistikteam har den kunskap och certifiering som krävs för att hantera explosiva ämnen, radioaktiva ämnen och andra farliga ämnen. Detta innebär att alla förare ska ha ett förarintyg från MSB eller annan behörig myndighet för att få transportera farligt gods.

Klassificering av farligt gods

Farligt gods delas in i olika klasser, bland annat explosiva ämnen och föremål (klass 1), gas (klass 2), och radioaktiva ämnen (klass 7). Varje klass har sina specifika hanterings- och transportkrav.

Exempel på farligt gods

Exempel på gods som klassas som farligt som vi transporterar inkluderar:

  • Explosiva ämnen: Används ofta inom bygg och industri.
  • Radioaktiva ämnen: Används inom medicin och forskning.
  • Brandfarliga vätskor och fast ämnen: Bensin, oljor, och kemikalier.

Säkerhetsåtgärder och regleringar

Vi följer alla säkerhetsåtgärder och regleringar för att försäkra att farligt gods transporteras säkert. Detta inkluderar noggrann märkning, säkra förpackningar och regelbunden utbildning av vår personal.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, är en vital del i regleringen av transporter med farligt gods i Sverige. Vi samarbetar nära MSB för att säkerställa att vi hela tiden följer de senaste föreskrifterna och standarderna. Detta samarbete underlättar vår förmåga att kontinuerligt upprätthålla högsta säkerhetsnivåer i vår hantering av farligt gods, vilket inte bara gynnar våra kunder utan även bidrar till samhällets övergripande säkerhet.

tct truck dangerous good front
AdobeStock 401445993 scaled

Riskhantering och försiktighetsåtgärder

Hantering av farligt gods kräver noggrann riskbedömning. Vi tar ansvar för att skydda både miljö och egendom genom att följa alla föreskrifter och riktlinjer.

Nödvändiga transporthandlingar för farligt gods på väg

För varje transport av farligt gods krävs specifika handlingar och dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med ADR och andra relevanta lagar.

Fördelar med att välja TCT

När du väljer TCT AB för din transport av farligt gods, kan du förvänta dig:

  • Strikt efterlevnad av ADR-bestämmelser.
  • Erfaren personal med nödvändig utbildning och kunskap.
  • Engagemang för säkerhet och skydd av miljö och egendom.

Kontakta oss på TCT för hjälp med din ADR transport

På TCT är vi dedikerade till att erbjuda exceptionell service och expertis inom ADR-transport. Vår erfarna personal är redo att hantera alla dina behov relaterade till transport av farligt gods. Vi kan komplexiteten av hur farligt gods ska transporteras och är här för att ge dig en smidig och säker transportupplevelse. För mer information eller för att boka våra tjänster, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig och säkerställa att ditt gods når sin destination på ett säkert sätt.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med ADR transport?

ADR transport innebär transport av farligt gods på väg. ADR inkluderar ett brett spektrum av ämnen och föremål som kan vara riskfyllda vid transport, såsom brandfarliga vätskor, explosiva material och radioaktiva ämnen. Säkerheten är av yttersta vikt, och varje aspekt av transporten, från förpackning till hantering och lastning, regleras noggrant.

När måste man ha ADR?

ADR-certifiering är obligatorisk när man transporterar farligt gods som överstiger de gränsvärden som fastställts i ADR-överenskommelsen. Detta gäller för alla inblandade parter, från förare till transportföretag. Certifieringen säkerställer att de inblandade har nödvändig kunskap och utbildning för att hantera riskerna med att transportera gods som klassas som farligt.

Vad räknas som ADR?

Allt gods som kan orsaka skada på människor, miljö eller egendom vid transport räknas som ADR. Detta inkluderar men är inte begränsat till brandfarliga vätskor och gaser, explosiva material, toxiska och infektiösa ämnen, radioaktiva material, korrosiva ämnen, och miljöfarliga substanser. Varje kategori har sina egna specifika regler för transport.

Hur mycket får man köra utan ADR?

Det finns undantag i ADR-reglerna som tillåter transport av begränsade mängder farligt gods utan full ADR-utrustning och utbildning. Mängden som tillåts utan ADR-utbildning varierar beroende på godsets farlighetsgrad och klassificering. Dessa undantag är avsedda att göra det möjligt för företag och individer att transportera små kvantiteter av farligt gods på ett säkert och reglerat sätt.

Vilka transporthandlingar måste finnas vid transport av farligt gods?

Vid transport av farligt gods måste man ha dokumentation som inkluderar fraktsedlar, säkerhetsdatablad, och i vissa fall särskilda transporttillstånd. Dessa dokument ger information om godsets natur, risker, och hur det ska hanteras vid en nödsituation. De är även avgörande för att säkerställa överensstämmelse med lagar och regler.

Vad betyder ADR farligt gods?

ADR farligt gods refererar till gods som klassificeras som farligt enligt ADR-standarderna och som kräver särskilda säkerhetsåtgärder och hanteringsprocedurer under transport.

Vad är ADR förkortning för?

ADR är en förkortning för ”Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Detta översätts till ”Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg”. ADR-överenskommelsen fastställer internationella regler för säker transport av farligt gods på vägar över hela Europa.

Vad står S för i ADR S?

I sammanhanget av ”ADR S” står ”S” för de svenska nationella bestämmelserna som gäller för transport av farligt gods inom Sverige. Dessa bestämmelser kompletterar eller specificerar de regler som anges i den internationella ADR-överenskommelsen för att anpassa dem till svenska förhållanden och krav.